İşçinin 30 günlük ücreti ile karşılayamayacağı zarara sebebiyet vermesi

İşçinin 30 günlük ücreti ile karşılayamayacağı zarara sebebiyet vermesi

İşçinin 30 günlük ücreti ile karşılayamayacağı zarara sebebiyet vermesi halinde bu durum haklı ve geçerli bir fesih sebebi sayılabilir.Zararın kasten veya taksirle işlenmesi arasında bir fark yoktur.Zarar ve kusurun ayrı uzmanlarca belirlenmesi gerekir.Ancak zarar 30 günlük ücretin altın olsa bile fesih haklı sayılmasa bile geçerli fesih sayılabilir. Yani kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerekebilir, ancak  işe iade söz konusu olmayabilir.Yarg.9.HD. 2009/16140 E.- 2010/3388 K., 15.02.2010  trh.  İst.Barosu derg.2010/3)