1 Eylül

Arabuluculuk

Arabuluculuk

Türkiye’de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir “alternatif uyuşmazlık çözümü” yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere “arabulucu” ünvanını kullanma yetkisi tanınmıştır.

Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlıkları çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, Arabulucu ünvanlı resmi ve tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile, mahkemeye gitmeden ya da mahkemenin yönlendirmesiyle sorunlarını çözmelerinde kullanabilecekleri; gizli, masrafsız, hızlı, her aşamada süreçten çekilebilecekleri ve süreç sonunda anlaştıklarında mahkeme kararı niteliğinde bir belge aldıkları ve daha sayılabilecek bir çok avantajı olan en etkin alternatif çözüm yöntemidir.

Taraflar sorunlarının çözümü için, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden istedikleri arabulucuyu seçebilirler. Büromuz Avukatlarından Av.Arb.Muhammet Özer ve Av.Arb.Sami Demir’de ülkemizin ilk resmi arabulucularından birisidir.

27 Ağustos

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Özer & Demir Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında, soruşturma ve dava öncesinden başlamak üzere,soruşturma ve davaların görülmesi ile infazı aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin, gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık  hizmetini vermektedir.

8 Ağustos

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Ayıplı malın iade ve değişimi, ayıplı hizmet ve eser sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorunlar, bankalarca hukuka aykırı olarak dosya, sigorta vs. masrafı adı altında alınan paraların iadesi, arsa payı karşılığı inşaatta, yüklenici müteahhitten konut satın alma ile ilgili sorunlar, imalat hatası, araç, devre tatil ve spor tesisleri sözleşmeleri ihtilaflarının çözümünde hizmet verilmektedir.

8 Ağustos

İcra ve Takip Hukuku

İcra ve Takip Hukuku

Tahsil edilmek üzere Hukuk Büromuza tevdi olunan :Site aidat/avans alacağı, kat mülkiyetinden doğan aidat/avans alacakları ve diğer ihtilaflar vb. ile mahkeme ilamından kaynaklanan alacaklar,çek, senet ve açık hesapların fer’ileri ile birlikte borçlu-davalılardan tahsili, takiplere yapılacak itirazlar karşısında itirazın iptali/kaldırılması davaları açılması veya alacakların doğrudan dava yolu ile tahsili.

8 Ağustos

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Ticari ünvan,Marka,patent ve faydalı modele yönelik ; tecavüzün tespiti ile tecavüzün durdurulması, men’i,mimari eserlerden kaynaklanan mimari proje, rölöve, restitüsyon konulu tespit,men ve tazminat davalarının takibi yapılmaktadır.

8 Ağustos

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Ticari davaların takibi ile, acente sözleşmeleri, elektronik ticaret sözleşmeleri, franchising sözleşmesi, lisans sözleşmeleri, ticaret hukuku ve inşaat hukuku. Kargo taşımacılık ve lojistik alanlarındaki ihtilafların takip ve sözleşmelerin hazırlanması.

8 Ağustos

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras, vasiyet, mirasçılardan muvazaalı olarak mal kaçırma, tenkis, intikal işlemleri, miras taksim sözleşmeleri gibi miras hukukundan kaynaklanan ihtilafların çözümü için gerekli hukuki yardımlar verilmektedir.

8 Ağustos

Aile ve Şahsi Hukuk, Tanıma ve Tenfiz Davaları

Aile ve Şahsi Hukuk, Tanıma ve Tenfiz Davaları

Aile hukuku kapsamındaki; anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, yurt dışındaki mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, kayyımlık, vesayet, velayet ve özellikle boşanma kararları sonucu tarafların mal rejiminin tasfiyesi, dernek ve vakıf ihtilafları, genel kurul hazırlıkları, nüfus davaları, isim, soy isim ve yaş düzeltme, tanıma, babalık davaları büromuzca takip edilmektedir.

8 Ağustos

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Halk arasında kısaca kentsel dönüşüm yasası olarak isimlendirilen, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarının Dönüştürülmesi hakkındaki Kanun kapsamındaki, hukuki ihtilaflar, kentsel dönüşüm alanında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık ve sözleşmeler hazırlanması,kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere hukuki destek verilmesi bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerdir.