29 Ağustos

Ücretsiz izin veya zorunlu izin uygulaması

Ücretsiz izin veya zorunlu izin uygulaması

Ücretsiz izin veya Zorunlu izin uygulaması bizim İş Hukuku Mevzuatımızda açıkca düzenlenmiş bir husus değildir. Ancak çeşitli bölümlerde ayrıntıya inilmeden böyle bir uygulamanın olabileceği gösterilmiştir.Bu durum genelde ülkedeki Ekonomik veya mali krizler sonucu sektörlerde yaşanan iş daralmalarının işletmelere etkisi ile birlikte işverenlerin işçilerini işten çıkarmak veya ücretiz izne göndermek istemeleri neticesinde ortaya çıkıyor.Bu halde ücretsiz izin daha mantıklı bir durumdur zira bu uygulama ile işveren hem işçilerin sosyal güvenlik primlerini ve ücretlerini ödeme yükümlülüğünden kurtulur hem de sektördeki krizin atlatılmasıyla birlikte elinde her zaman işe başlayabilecek bir işçi kitlesine sahip olur.

Konuya diğer yönünden, yani işçi işveren ilişkileri açısından bakacak olursak İş hukukumuzda iş sözleşmesinin askıya alınabilmesinin bazı koşullarda mümkün olabildiğini görürüz.
Uygulamada ücretsiz izin ,  ya da zorunlu tatil olarak adlandırılan askıya alma halleri ancak işçilerin bunu kabul etmesiyle başka bir anlatımla bu hususta taraflar arasında açık veya zımni bir sözleşmenin oluşmasıyla mümkündür. Aksi halde işçiler iş görme edimlerini kabul etmeyen işverenden BK. m.325 uyarınca ücretlerini talep edebilecekleri gibi, iş sözleşmelerini haklı nedenle sona erdirebilir.”
Buradan da açıkça anlaşılabileceği gibi şayet işveren işçiyi ücretsiz izine ayırmak istiyorsa bu konuda onun rızasını almalıdır. Aksi halde kullandırılan bu izin zorunlu bir izin olacaktır ve işçi işverenden bu izin süresi kadar ücret talep edebileceği gibi, bu nedene dayanarak iş sözleşmesini haklı bir şekilde sona erdirecek ve yasal haklarını (ihbar, kıdem tazminatı) talep edebilecektir.
(Örnek yargı kararları :  Yarg. 9.H.D. E.2004/7127 K.2004/25124 T.08.11.2004 ,  9. Hukuk Dairesi Esas No : 2003/22915  Karar No : 2003/22947  Tarihi : 29.12.2003 )