29 Ağustos

Taşıyıcının hasardan sorumluluğu

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi

Esas: 1999/6608
Karar: 1999/8533
Tarih: 01.11.1999

ÖZET: Taşıyıcının, hasara neden olan olayın meydana gelmesinde kısmen kusurlu olması, tazminatın kusur oranına göre tahsilini gerektirmez. Taşıtana kusur izafesi mümkün olmadığı sürece taşıyan, kısmen kusurlu olarak taşıma sırasında neden olduğu hasarın tamamından sorumludur.

(6762 sayılı TTK. m. 2, 781/1)

KARAR METNİ:
Taraflar arasındaki davanın (Tarsus İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi)nce görülerek verilen 18/03/1999 gün ve 1998/425-1999/153 s. kararın Yargıtay’ca  tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içerisinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve bütün belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirkete nakliyat sigorta poliçesi ile sigortalı yaş sebzenin davalıların malik ve sürücüsü bulunduğu kamyon ile Tarsus’tan İstanbul’a taşınması sırasında meydana gelen trafik kazasında hasara uğradığını ileri sürerek müvekkilince sigortalısına ödenen 633.654.000.-liranın 25/06/1997 gününden itibaren reeskont oranında faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, yanıt vermemişlerdir.

Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 33 ….114 plakalı yaş sebze yüklü kamyon sürücüsü davalı Kadirin olayda %75 oranında kusuru olduğu gerekçesiyle kusur oranına göre 475.240.500.- liranın 25/06/1997 ödeme gününden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, fazlaya ait istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, müvekkili tarafından sigortalısına ödenen bedelin davalı taşıma şirketi ile sürücüden rücuen tahsilini istemiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, müvekkili tarafından sigortalısına ödenen bedelin davalı taşıma şirketi ile sürücüden rücuen tahsilini istemiştir.

TTK.nun 781/1. maddesi hükümü gereğince, taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçer süre zarfında uğradığı ziya ve hasardan sorumludur. Yargılama sırasında davalılar TTK.nun 781/2. maddesindeki sorumluluktan kurtulmasını gerektiren hallerin mevcudiyetini iddia ve ispat etmiş değildir. Kusur yönünden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda, olayın meydana -gelmesinde davalı sürücünün %75 oranında kusurlu olduğu tesbit edilmiştir. Taşıyıcının olayın meydana gelmesinde kısmen kusurlu olması, tazminatın, kusur oranına göre tahsilini gerektirmez. Taşıtana kusur izafesi mümkün olmadığı sürece, taşıyan, kısmen kusurlu olarak taşıma sırasında neden olduğu hasarın tamamından sorumludur. Hal böyleyken, mahkemece kusur oranı esas alınarak tazminata hükmedilmesi doğru olmadığından, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.

Sonuç : Yukarda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 01/11/1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.