İşçiye bankalardan kredi alımı için gerçek ücretinin üstünde belge düzenlenmesi

İşçiye bankalardan kredi alımı için gerçek ücretinin üstünde belge düzenlenmesi                  

İşçiye bankalardan kredi alımı için gerçek ücretinin üstünde belge düzenlenmesi halinde, usulünce düzenlenmiş bu tür belgeler, işçinin ücretini ispat noktasında işverenden sadir yazılı delil niteliğindedir.Kişi kendi muvazaasına dayanamayacağından, işveren bu durumda belgenin muvazaalı olduğunu yani sadece kredi amaçlı verildiğini ve gerçek ücreti göstermediğini iddia ve ileri süremez.Bir kısım Yargıtay kararlarında gerçek ücret ile ilgili şüphenin ortaya çıktığı durumlarda işçinin kıdemi,mesleki tecrübesi,ünvanı, fiilen yaptığı iş vs. gibi hususlar nazara alınarak, gerçek ücret araştırması istendiği halde, Yarg.9.HD.2008/20960 E.- 2010/5929 K. 04.03.2010 trh. İst.Bar.derg.2010/3) ve bir kısım kısım Yargıtay kararlarında kredi alımı için dahi olsa gerçek ücretinin üstünde ücret ödendiğine dair belge düzenlenmesi halinde,işverenin kendi muvazaasına dayanamayacağı kabul edilerek, belgenin “gerçek ücreti”gösteren belge olduğu kabul edilmekte,tüm tazminat ve diğer işçilik hakları buna göre hesaplanmaktadır.